Goedkope-shirts.nl is een domeinnaam van 101promotions.nl

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van:

 

101promotions Algemene voorwaarden
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Algemene Voorwaarden webshop

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van onze webshop zijn bij
uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene
Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat
u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in
welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere
overeenkomsten ten behoeve van onze webshop worden bedongen, worden evenzeer
bedongen ten behoeve van door onze webshop ingeschakelde tussenpersonen en andere
derden.

1.5 Op alle kleuren getoond op onze websites kunnen geen rechten worden verleend. Deze kleuren betreffen plaatjes van kleding en de kleuren zullen per computerscherm anders geinterpreteerd worden. Onze plaatjes geven enkel een impressie van de kleur weer.


Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van onze webshop zijn vrijblijvend en onze webshop behoudt zich
uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op
grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door onze
webshop. onze webshop is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde
voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien
een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt onze webshop dit mee binnen tien (10)
werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's,
exclusief 19% BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere
heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie. Er wordt overgegaan tot
levering van de goederen na het voldoen van het volledige factuurbedrag op het
genoemde rekeningnummer dat tijdens het bestelproces verschijnt.
3.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het
bestelproces.
3.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode
tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te
annuleren.

Artikel 4. Levering
4.1 De door onze webshop opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding
van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht
uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de
overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan
worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de
bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat
noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de
producten gereed zijn voor verzending aan u. Levering tot aan de voordeur op de begane
grond.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond
van enige overeenkomst aan onze webshop verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico
ter zake van de producten gaat op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid
6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de
overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u onze webshop daarvan
zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering,
althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd
kennis te geven.
6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden,
heeft onze webshop de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te
vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het
recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan onze webshop te
retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de
verpakking van het product onbeschadigd is en de eventuele plastic verzegeling op de
verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen
voor en 15% retournamekosten voor uw rekening komen. Wij werken uitsluitend business to business.
6.4 Op onze producten wordt fabrieksgarantie gegeven overeenkomstig de voorwaarden
van onze leverancier.

Artikel 7. Bestellingen/communicatie
7.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van
bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander
communicatiemiddel in het verkeer tussen u en onze webshop , dan wel tussen onze
webshop en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en onze
webshop , is onze webshop niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van
opzet of grove schuld van onze webshop .

Artikel 8. Overmacht
8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft onze webshop in
geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op
te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden,
zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat onze webshop gehouden is
tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven
van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan onze webshop
kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens
de Wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening
komt.

Artikel 9. Diversen
9.1 Indien u aan onze webshop schriftelijk opgave doet van een adres, is onze webshop
gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan onze webshop
schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden
gezonden.
9.2 Wanneer door onze webshop gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend
afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog
directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht
doen laten gelden op grond van het feit dat onze webshop deze Voorwaarden soepel
toepast.
9.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere
overeenkomst met onze webshop in strijd mochten zijn met enig toepasselijk
rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden
vervangen door een door onze webshop vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare
vergelijkbare bepaling.
9.4 onze webshop is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te
maken van derden.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten
waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de
daartoe bevoegde rechter in Nederland.